Privacyverklaring

Ralo Shipping B.V. respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen  

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Ralo Shipping B.V. , gevestigd te Pesetaweg 29, 2153 PJ Nieuw Vennep, Kvk-nummer: 61921580.  

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Ralo Shipping B.V. . Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP- adres  

Artikel 3 - Doel van de verwerking  

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:  

 • Het onderhouden van relaties met u
 • Het verwerken van uw bestellingen

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens  

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.     

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via [email protected].

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen  

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.    

Artikel 7 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 - Toepasselijk recht  

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.    

Artikel 9 - Contact  

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: R. Lochan, [email protected].    

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 31 mei 2018 tot nader order.     

 1. Cargo agent

Worldwide Shipping

020 723 5176
 • Offerte aanvragen
  • Nederlands
  • English
  Ralo Shipping